આમચૂર પાવડર

26 Nov આમચૂર પાવડર

આમચુર પાવડર કાચી કેરીમાંથી બનાવવામાં આવે છે. તેને બનાવવા માટે, કેરીની પટ્ટીઓ અથવા ચિપ્સને બરડ અને ચપળ ન થાય ત્યાં સુધી થોડા દિવસો માટે સૂર્યપ્રકાશમાં સૂકવવામાં આવે છે. પછી આ કેરીના ટુકડાઓને બારીક પાવડર બનાવવામાં આવે છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.