અડદ

26 Nov અડદ

આયુર્વેદના દ્રવ્યગુણ વિષયમાં અડદની જીવનીય ગણમાં-ગ્રૂપમાં ગણતરી કરવામાં આવી છે. જીવનીય એટલે જીવનને ટકાવનાર. તમામ કઠોળમાં અડદ જ એક એવા છે કે જેમાં સૌથી વધારે પ્રોટીન છે. અડદ વાયુથી થતી વિકૃતિઓનો નાશ કરે છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.