Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Sar Siddhi | સાર સિદ્ધિ | By Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham

Sar Siddhi | સાર સિદ્ધિ | By Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham

Track: 19 | Views: 192
Bhagwan Kone Male Chhe ?
Part 19 | 1999-09-04 | Evening Sabha | SarSiddhi | Kadvu - 45 To 48 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 year ago | 45 Views
Aane Kahevay Motama Moti Prapti
Part 18 | 1999-08-31 | Evening Sabha | SarSiddhi | Kadvu - 42 To 45 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 year ago | 4 Views
Bhagwan Pase Javano Rasto Jano Chho ?
Part 17 | 1999-08-30 | Evening Sabha | SarSiddhi | Kadvu - 39 To 42 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 year ago | 3 Views
Nirvanpad Kone Male ?
Part 16 | 1999-08-29 | Evening Sabha | SarSiddhi | Kadvu - 31 To 39 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 year ago | 7 Views
Khas Jani Rakhva Jevi Sant-Asantni Rit...
Part 15 | 1999-08-28 | Evening Sabha | SarSiddhi | Kadvu - 33 To 36 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 year ago | 1 Views
Samyochit Sevano Aa Moto Labh...
Part 10 | 1999-08-21 | Evening Sabha | SarSiddhi | Kadvu - 23 To 24 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 year ago | 14 Views
Jivanma Rakhva Jevu Ane Chhodva Jevu Shu ?
Part 14 | 1999-08-25 | Evening Sabha | SarSiddhi | Kadvu - 31 To 33 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 year ago | 2 Views
Gnani Kon ?
Part 13 | 1999-08-24 | Evening Sabha | SarSiddhi | Kadvu - 29 To 31 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 year ago | 5 Views
Sauthi Moto Dharma Kyo ?
Part 12 | 1999-08-23 | Evening Sabha | SarSiddhi | Kadvu - 27 To 28 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 year ago | 8 Views
Ekvar Aavo Pragatbhav Kari Juo.. Shanti Samethi Malashe...
Part 11 | 1999-08-22 | Evening Sabha | SarSiddhi | Kadvu - 25 To 26 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 year ago | 10 Views
Aa Tran Karnothi Bhagwan Jaldi Male...
Part 9 | 1999-08-20 | Evening Sabha | SarSiddhi | Kadvu - 20 To 22 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 year ago | 15 Views
Vairagya Kone Thay ?