હોટ ચોકલેટ

09 Nov હોટ ચોકલેટ

  1. સૌ પ્રથમ એક તપેલી મા દૂધ ગરમ કરવા મૂકવું.
  2. ઘાટું કરવા માટે થોડીવાર ઉકાળવું.
  3. દૂધ ઊકળી જાય પછી તેમાં ડેરીમિલ્ક ચોકલેટનો ભૂકો નાંખીને બરાબર મિક્સ કરો.
  4. પછી તેમાં થોડું તજ પાઉડર ઉમેરીને મિક્સ કરો અને હોટ ચોકલેટ તૈયાર.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.