સાકરનું પાણી

09 Nov સાકરનું પાણી

  1. એક બાઉલમાં સાકર લઈ તેમાં પાણી ઉમેરવું.
  2. 15 મિનિટ રહેવા દેવું અને બધીજ સાકર ઓગળી જાય તેમ હલાવતા રહેવું.
  3. હવે તૈયાર છે સાકરનું પાણી.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.