રેવિયોલી

09 Nov રેવિયોલી

તાજો સોસ રીત:

 1. સૌ પ્રથમ એક તપેલીમાં સોસ બનાવવા માટે જે લખી છે તે બધી સામગ્રી મિક્સ કરીને ધીમા તાપે ગેસ પર દસ મિનિટ હલાવો.
 2. 10 મિનિટ પછી તમારો સોસ તૈયાર છે.

રાવીઓલીની રીત:

 1. સૌ પ્રથમ લોટ અને મીઠું એક બાઉલમાં ભેગા કરો.
 2. એક બાઉલમાં પાણી, તેલ, અને ઘી ગરમ કરી લેવું.
 3. પછી આ ગરમ કરેલું મિશ્રણ લોટમાં ઉમેરવું અને 8 થી 10 મિનિટ સુધી લોટ બાંધવો.
 4. લોટ વધારે ચિકાસવાળો થાય તો થોડો મેંદો ઉમેરી લેવો.
 5. પછી લોટને ગોળ વાળીને પ્લાસ્ટિકથી ઢાંકી દો. એક કલાક સુધી ફ્રીજમાં રાખો.
 6. જ્યાં સુધી લોટ ફ્રીજમાં છે ત્યાં સુધીમાં ફીલિંગની તૈયારી કરવી.
 7. ફીલિંગ માટે બાફેલી પાલખ, મીઠું, ચીઝ અને મરીનો પાઉડર ભેગું કરવું.
 8. પછી તાજો પાસ્તા સોસ તૈયાર કરી દો.
 9. ઓવનને 375 F (190 C) ગરમ કરી દો. લોટને વણીને બે શીટ્સ બનાવવી. શીટ્સને સિક્કા જેવી જાડી વણવી.
 10. રાવીઓલી કરવા માટે ઘીને એક પાસ્તાની શીટ ઉપર ચોપડો.
 11. જે ફીલિંગનું મિશ્રણ બનાવ્યું છે એ મિશ્રણને શીટ ઉપર એક એક ઇંચના અંતરે, એક ચમચી મિશ્રણ મૂકો.
 12. પછી બીજી શીટ લઈને, પહેલી શીટ ઉપર ઢાંકો. જ્યાં મિશ્રણ મૂક્યું છે એની ચારે બાજુથી દબાવીને બંધ કરી દો.
 13. હવે દરેક જગ્યાએ જ્યાં ફીલિંગ મૂક્યું હતું, એની આજુબાજુ કાપીને ચોરસ ચકતા પાડો અને કિનારી દબાવીને બંધ કરી દો.
 14. એક મોટી તપેલીમાં પાણીને ઉકાળો.
 15. પછી મીઠું ઉમેરીને રાવીઓલીને (ચોરસ ચકતા) તપેલીમાં ઉમેરી અને બફાવા દો.
 16. જ્યાં સુધી રાવીઓલી ઉપરના આવે કે ફીલિંગ ગરમ ના થાય ત્યાં સુધી બફાવા દેવું. (4 થી 8 મિનિટ)
 17. પાણી નિતારી દો. એક પેનને તેલ ચોપડો અને રાવીઓલી એની ઉપર મૂકો.
 18. પછી 4 મિનિટ સુધી ઓવનમાં ગરમ કરો કે બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી.
 19. હવે તમારી રાવીઓલી તૈયાર છે!
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.