રસ્ક ટોસ્ટ

09 Nov રસ્ક ટોસ્ટ

  1. 1/2 કપ ગરમ પાણી લઈ તેમાં ખાંડ ઓગળો અને યીસ્ટ નાંખો તેને ગરમ જગ્યા હોય ત્યાં મૂકો.
  2. ત્યારબાદ લોટ, ખાંડ અને તેલ નાંખી ગરમ પાણી સાથે લોટ બાંધો પછી તેને ભીના કપડાં વડે ઢાંકી મૂકી રાખો.
  3. હવે લોટને દબાવો અને મસળો પછી ફરીથી ફૂલવા માટે મૂકી દો.
  4. બીજી વાર ફૂલે ત્યારબાદ તેને બ્રેડ જેવોઆકાર આપો અને તેને ઓવનની ટ્રેમાં મૂકો.
  5. હવે તેની ઉપર દૂધ લગાવો અને પ્રીહિટેડ ઓવનમાં 40-45 મિનિટ મૂકી દો.
  6. ત્યારપછી બહાર કાઢી ઠરવા દો.
  7. ઠરી જાય એટલે બ્રેડ ઉખાડી તેના 1/4 ઇંચ જેટલા કટકા કરો.
  8. હવે ફરીથી ઓવનમાં 150॰C જેટલા તાપમાને આછો બ્રાઉન કલર થાય ત્યાં સુધી રાખો.
  9. તો તૈયાર થયેલા રસ્કની દૂધ સાથે મજા માણો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.