યોગર્ટ પરફે આઇસક્રીમ

09 Nov યોગર્ટ પરફે આઇસક્રીમ

  1. સ્ટ્રોબેરીને ફ્રોજન કરી દેવી. પછી તેનું જ્યૂસ તૈયાર કરવું.
  2. સૌથી પહેલા ચાર ગ્લાસ લઈ તેમાં 180 ગ્રામ વેનીલા ફ્લેવર દહીં મૂકો.
  3. સ્ટ્રોબેરી જ્યૂસ સાથે બીજું બધું બ્લેકબેરી, રાસબેરી, બ્લૂબેરી મિક્સ કરી દો.
  4. હવે કાચના ગ્લાસમાં દહીં ઉપર આ ફ્રુટનું લેયર કરો. પછી તેની ઉપર ગ્રનોલાનું લેયર કરો.
  5. હવે એ ગ્લાસ ટોચ સુધી ભરાઈ જાય ત્યાં સુધી આવી રીતે લેયર કરતા રહો.
  6. હવે તરત આ યોગર્ટ પરફેટ મહારાજને જમાડો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.