મેસૂબ

09 Nov મેસૂબ

  1. સૌ પ્રથમ એક કડાઈમાં ઘી ગરમ કરવા મૂકવું.
  2. હવે બીજી કડાઈમાં ખાંડમાં પાણી નાંખીને એક તારની ચાસણી બનાવવી.
  3. હવે આ ચાસણીમાં ચણાના લોટને થોડો થોડો કરીને ઉમેરવો અને તેમાં લમ્સ ના રહે તેમ હલાવતા રહેવું.
  4. હવે તેમાં ગરમ કરેલું ઘી થોડું થોડું કરીને નાખવું અને હલાવતા રહેવું અને ઘી ઉમેરતા રહેવું.
  5. હવે આ મિશ્રણને હલાવતા રહેવું અને ઘટ્ટ થાય અને ઘી કડાઈમાં છૂટવા લાગે ત્યાં સુધી ગરમ થવા દેવું અને હલાવતા રહેવું.
  6. ત્યારબાદ ગેસ બંધ કરીને તેમાં ઇલાયચીના દાણા નાંખીને એક ચોકીમાં પાથરી દેવું અને ચકતાં પાડી લેવાં.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.