મારવાડી મરચાં

09 Nov મારવાડી મરચાં

  1. બટાકાંના ઝીણા ટુકડા કરવા. કડાઈમાં 6 ચમચા જેટલુ તેલ મૂકી તેમાં બટાકાં નાંખી બદામી રંગના થાય ત્યાં સુધી હલાવતા રહેવું.
  2. હવે તેમાં વટાણા, મીઠું, આદું, મરચાં, મરી, લીંબુ, ગરમમસાલો નાંખી તેને ઠંડું પડવા દો.
  3. હવે તેમાં ખસખસ અને કોથમીર નાંખી મસાલો તૈયાર કરો.
  4. ત્યારબાદ મેંદાના લોટમાં ફૂડ કલર, મીઠું અને તેલ (60 મિલી ) નાંખી લોટ બાંધવો.
  5. જો ફૂડ કલરમાં મીઠું હોય તો લોટમાં મીઠું નાખવું નહીં.
  6. હવે લોટની નાની પૂરી વણો.
  7. આ પૂરીને કોન આકાર આપી તેમાં મસાલો ભરી ડીટીયાવાળા મરચાં નો આકાર આપો.
  8. આ તૈયાર થયેલા મરચાં ને સમોસાની જેમ તળી નાંખો.
  9. તૈયાર છે મારવાડી મરચાં.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.