માખણ મિસરી

09 Nov માખણ મિસરી

  1. સાકરને દળીને બારીક પાઉડર કરવો.
  2. પછી માખણમાં સાકર અને એલચી પાઉડર નાંખી બરાબર મિક્સ કરવું.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.