મસાલા રોટલી

09 Nov મસાલા રોટલી

  1. લોટમાં તેલ, મીઠું, હળદર અને મરચું નાખવું.
  2. સાદી રોટલીના જેવો કુણો લોટ બંધાય તેટલુ પાણી નાંખી લોટ બાંધવો.
  3. માપસરના લુવા કરી રોટલી વણવી અને લોઢી ઉપર શેકી લેવી ત્યારબાદ તેમાં ઘી લગાવવું.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.