મસાલાવાળી બદામ

09 Nov મસાલાવાળી બદામ

  1. એક પેનમાં એક ચમચી ઘી ગરમ કરી તેમાં બદામ નાંખી પેહલાં મીડિયમ આંચ રાખવી પછી ધીમી આંચ પર રાખી શેકવી.
  2. બદામનો કલર થોડો ડાર્ક થાય ત્યાં સુધી રોસ્ટ કરી લેવી.
  3. ત્યારબાદ ગેસ બંધ કરી ઘી નીતરી જાય એ રીતે બદામને બીજા બાઉલમાં કાઢી લેવી.
  4. ત્યારબાદ ઉપરનો બધોજ મસાલો નાંખી બરાબર મિક્સ કરી લેવો.
  5. ઠંડી થાય પછી બોટલમાં ભરી લેવી.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.