મરચાંની કાચરી

09 Nov મરચાંની કાચરી

  1. સૌ પ્રથમ મરચાંને ધોઈ તેમાં વચ્ચેથી એક કાપો પાડી દેવો અથવા બે ફાડીયા કરવા.
  2. મરચાંના ડીટીયા કાઢવાની જરૂર નથી.
  3. એક વાસણમાં લીંબુનો રસ, મીઠું અને હળદર મિક્સ કરી મિશ્રણમાં મરચાં મિક્સ કરવા.
  4. હળદર-મીઠામાં બોળેલા મરચાંને એક દિવસ અને એક રાત રહેવા દેવા.
  5. હવે બીજા દિવસે તેને 2 થી 3 દિવસ તડકામાં સુકાવી દેવા.
  6. સુકાઈ પછી કાચરીને ગરમા ગરમ તેલમાં તળીને ગરમા ગરમ પીરસો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.