મગસના લાડુ

09 Nov મગસના લાડુ

  1. સૌ પ્રથમ બેસનના લોટમાં 100 ગ્રામ ઘી અને દૂધ ગરમ કરીને મિક્સ કરવું.
  2. મિક્સ થઈ જાય પછી આંકથી ચાળી નાખવું.
  3. પછી વધેલા ઘીને ગરમ કરવું, તે ગરમ થઈ જાય પછી ચાળેલો લોટ નાંખી ધીમા ગેસે હલાવવું.
  4. લોટમાંથી ઘી ઉપર આવવા માંડે અને બદામી કલર થઈ જાય એટલે ગેસ બંધ કરી દેવો.
  5. પછી એને ઠંડું પડવા દેવું.
  6. ઠંડું થઈ જાય એટલે એમાં દળેલી ખાંડ મિક્સ કરી લાડુ બનાવી લેવા.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.