બુંદીનો દૂધપાક

09 Nov બુંદીનો દૂધપાક

  1. સૌ પ્રથમ એક પેન લઈ તેમાં મીડિયમ ફ્લેમ પર દૂધ ગરમ થવા મૂકો.
  2. એક ઊભરો આવે પછી થોડી ઓછી કરી લ્યો.
  3. પછી તેમાં કેસરના તાંતણા, એલચી પાઉડર નાંખી હલાવવું.
  4. જ્યાં સુધી દૂધ અડધું ના થઈ જાય ત્યાં સુધી હલાવવું.
  5. દૂધ અડધું થઈ જાય એટલે ગેસ બંધ કરી તેને ફ્રીજમાં ઠડું થવા મૂકવું.
  6. ઠંડું થાય એટલે તેમાં બુંદી અને બદામની કાતરી નાંખી સર્વ કરો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.