બળી

09 Nov બળી

 1. રીત – 1
 2. બળીના દૂધને ધીમા ગેસ પર ગરમ કરી તેમાં ખાંડ ઉમેરો અને બંનેને ગરમ કરો.
 3. દૂધ જ્યાં સુધી માવા જેવું (ફાટી જાય) બને ત્યાં સુધી સતત હલાવતા રહેવું. (સફેદ કલર જ રહેવા દેવો).
 4. આ મિશ્રણ માવા જેવું થાય ત્યારબાદ થાળીમાં પાથરી ચોસલાં પાડી લેવા.
 5. રીત – 2
 6. એક મોટા તપેલામાં પાણી ગરમ કરવા મૂકવું અને તેમાં વચ્ચે સ્ટીલનો કાંઠો અથવા ગોળ ચારણી મૂકી શકાય.
 7. હવે બળીના 1 લિટર દૂધમાં 600 ગ્રામ દળેલી ખાંડ અને નોર્મલ દૂધ 50 ગ્રામને આશરે નાખવું.
 8. આ મિશ્રણને, ખાંડ સંપૂર્ણ ઓગળી જાય તેમ બરાબર મિક્સ કરવું.
 9. હવે તેને એક થાળીમાં રેડી દેવું.
 10. ત્યારબાદ થાળીને તપેલામાં કાંઠા ઉપર મૂકી દેવી અને ઉપરથી તપેલું ઢાંકી દેવું.
 11. 8 થી 10 મિનિટમાં જામી જશે, પછી ઢાંકણ લઈને થાળીમાં રહેલ દૂધને ચેક કરવું.
 12. જામી ગયું હોય તો ગેસ બંધ કરી થાળીને થોડી વાર મૂકી રાખવી પછી ચોસલાં પાડવા.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.