પેપ્સી

09 Nov પેપ્સી

  1. એક કડાઈમાં ખાંડ અને પાણી લઈને તેને ઉકાળવું.
  2. પછી તેમાં કલર, લીંબુના ફૂલ અને એસેન્સ નાખવું.
  3. તેને બરાબર મિક્સ કરીને ચાસણી કરતાં પાતળું લિક્વિડ તૈયાર થાય પછી તેને ઠંડું કરી લેવું.
  4. હવે આ લિક્વિડને પ્લાસ્ટિકની નળાકાર અને 1 ઇંચ પહોળી અને 6 ઇંચ લાંબી બેગમાં ભરવી.
  5. તેના બંને છેડા પેક કરીને ફ્રીઝરમાં જમાવવા મૂકવી.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.