પાઇનેપલ રબડી

09 Nov પાઇનેપલ રબડી

  1. સૌ પ્રથમ એક પેનમાં પાઇનેપલ પલ્પ ગરમ કરી સાતળી લેવું અને તેને ઠંડું થવા મૂકી દેવું.
  2. ત્યારબાદ એક કડાઈમાં દૂધ ગરમ કરવા મૂકી દેવું.
  3. એક-બે ઊભરો આવે એટલે કેસર નાખવું.
  4. હવે તેમાં ઇલાયચી પાઉડર અને ખાંડ નાંખીને દૂધને જ્યાં સુધી તે અડધું ન થાય ત્યાં સુધી ગરમ થવા દેવું.
  5. દૂધ ઘટ્ટ થાય એટલે ઠંડું કરવા મુકેલ પાઇનેપલ ઉમેરીને પાંચ મિનિટ હલાવીને ઉતારી લેવું.
  6. બદામ અને પિસ્તાની કાતરી ઉમેરીને રબડી તૈયાર કરવી.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.