ન્યુટેલા

09 Nov ન્યુટેલા

  1. સૌ પ્રથમ એક પેનમાં હેઝલ નટ્સને શેકવા.
  2. નટ્સના ફોતરાં છૂટા પડવા લાગે તેટલા જ શેકવા.
  3. ત્યારબાદ તેના ફોતરાં ઉખેડી મિક્સરમાં એકદમ બારીક ક્રશ કરવા.
  4. પછી તેમાં તેલ અથવા માખણ, ખાંડ, એસેન્સ અને કોકો પાઉડર મિક્સ કરવો.
  5. ફરી બધુ મિક્સરની મદદથી મિક્સ કરી દેવું.
  6. તૈયાર છે ન્યુટેલા.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.