ચકરી

09 Nov ચકરી

  1. સૌ પ્રથમ કોરા લોટને એક કોટનના કાપડમાં લઈ તેની પોટલી વાળીલો.
  2. હવે એક કુકરમાં થોડું પાણી લઈ તેમાં એક કાંઠો(લોટની પોટલી પાણીથી ઊચું રહે તેમ મૂકવું) મૂકવો.
  3. તેના પર લોટની પોટલી મૂકી 3 વ્હિસલ થાય ત્યાં સુધી લોટને કોરો જ બાફી લો.
  4. હવે લોટને બહાર કાઢી તેમાં બધા જ મસાલા, દહીં અને પ્રમાણસર પાણી નાંખી લોટ બાંધી લો.
  5. ત્યારબાદ તે લોટને સંચામાં ભરી 1 પેપર પર ગોળ-ગોળ ચકરી બનાવી લેવી.
  6. એક કડાઈમાં તેલ ગરમ કરી તેમાં હળવા હાથે ચકરી મૂકી ધીમી આંચે તળી લો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.