ઘી ગોળ

09 Nov ઘી ગોળ

  1. સૌ પ્રથમ ઘીને ગેસની ધીમી આંચ પર સહેજ ઓગળી જાય તેટલું ગરમ કરી લો.
  2. ત્યારબાદ ગોળને છરી વડે ઝીણું કાતરી કરી ઘીમાં ઉમેરી દેવું.
  3. ત્યારબાદ બંનેને બરાબર હલાવીને મિક્સ કરી દો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.