ઘસિયો

09 Nov ઘસિયો

  1. ઘીને ગરમ મૂકી તેમાં ધીમા તાપે લોટ શેકવાનો.
  2. 25% જેવો શેકાય જાય એટલે ગોળને ભૂકો કરીને નાખવો.
  3. 50% જેવો શેકાય જાય એટલે ગોળ ભળી જાય.
  4. તેને નીચે ઉતારી એલચી નાખવી.
  5. ગોળ ગરમ ન થયો હોય તો વાટકાથી દબાવી ગરમા ગરમમાં ભેળવી દેવો.
  6. છૂટું છૂટું રહેશે.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.