ઘઉંનો પોંક

09 Nov ઘઉંનો પોંક

  1. સૌ પ્રથમ 10 થી 12 નંગ લીલાં અડધા પાકેલા ઘઉંના ડૂંડા લો.
  2. તેને શેકવા માટે ભઠ્ઠો તૈયાર કરો.
  3. અને તેમાં ઘઉંના ડૂંડા નાંખો.
  4. તેને અડધો કલાક સુધી બધી બાજુ શેકાય તેમ હલાવો અથવા તો ફેરવતા રહો.
  5. એ શેકેલા ફોતરા થોડા કાળા થાય ત્યાં સુધી શેકો.ત્યારબાદ એ શેકેલા ડૂંડા ભઠ્ઠા માંથી કાઢી લો.
  6. તેને એક કાપડમાં લઈને લાકડી વડે ધોકાવવું.(ફોતરા કાઢવા માટે)
  7. આમ કરવાથી ડૂંડાંમાંથી ફોતરાં છૂટા પડી જશે અને કાપડમાં નીચે બેસી જશે.
  8. ત્યારબાદ એ છૂટા પડેલા પોકમાં અડધા બાકી રહેલા ફોતરા કાઢવા માટે ચાળણી વડે ચાળી લો અને ફોતરા નીકાળી દેવા.
  9. આમ શેકેલા ઘઉંનો પૌક તૈયાર છે. તેને ઝીણી સમારેલી કોથમીર નાંખી તેને તીખી સેવ સાથે ગરમાં ગરમ પીરસો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.