કોઠીંબાની કાચરી

09 Nov કોઠીંબાની કાચરી

  1. સૌ પ્રથમ કોઠીંબાને ઘોઈને તેના બે ફાડા કરવા.
  2. તેને એક દિવસ અને એક રાત છાશ અને મીઠું ભેળવી પલાળી રાખવા.
  3. બીજે દિવસે સવારે તેને તડકે સૂકવી દેવા.
  4. જો તડકો ખૂબ હોય તો 1 થી 2 દિવસમાં અને થોડો ઓછો હોય તો 3 થી 4 દિવસમાં કાચરી બનીને તૈયાર થઈ જશે.
  5. કોઠીંબાની કાચરી બની જાય પછી તેને તેલમાં તળીને કે શેકીને પીરસવી.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.