સોપારી

26 Nov સોપારી

સોપારી, એ સોપારી વૃક્ષનું ફળ છે. સામાન્યપણે તે પાનપત્તામાં મેળવી અને ખાવામાં આવે છે. ભારતમાં ધાર્મિક અને માંગલિક કાર્યોમાં તથા મુખવાસ તરીકે સોપારી અતિ પ્રસિધ્ધ છે. સોપારી વિશેષ કરી ભોજન કર્યા બાદ મુખશુદ્ધિ માટે ખવાય છે તેમજ મુખવાસરુપે ઝીણી કાતરીને પાનમાં નંખાય છે. શેકેલી સોપારી સ્વાદિષ્ટ લાગે છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.