સોજી

26 Nov સોજી

સોજી, રવા અથવા ક્રીમ ઓફ ઘઉં તરીકે પણ ઓળખાય છે. ઘઉંના બરછટ, શુદ્ધ કરાયેલા, મધ્યમસરના ટૂકડાઓને સોજી કહેવાય છે, જેનો ઉપયોગ પાસ્તા બનાવવા, નાસ્તાની વાનગીઓ અને શીરા જેવી વાનગીઓને બનાવવા માટે કરવામાં આવે છે. સોજીમાં ચરબી કે કોલેસ્ટ્રોલ હોતું નથી અને સોડિયમ ખૂબ ઓછું હોય છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.