સૂકા ધાણા

26 Nov સૂકા ધાણા

સૂકા ધાણા અરુચિ,મંદાગ્નિ, ઊલટી, ઝાડા, અપચો, ઉનવા વગેરેમાં ગુણકારી છે. સુશ્રુતમાં એને સર્વજ્વરનાશક, દીપક, દાહનાશક, અરુચિનાશક અને ઊલટી બંધ કરનાર કહેલ છે. ધાણામાથી બનાવેલ ધાણાદાળ મુખવાસ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે. તેમજ વિવિધ વાંગીઓમાં તેનો ઉપયોગ થાય છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.