સાકરિયા

26 Nov સાકરિયા

ખાંડની એકદમ ઘટ ચાસણી બનાવી તેને એક ગોળ ફરતા મશીનમાં નાખી સાકરિયા બનાવવામાં આવે છે. ચાસણીમાં કલર ઉમેરવાથી વિધ વિધ કલરના પણ બનાવી શકાય છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.