શિંગોડાં

26 Nov શિંગોડાં

શિંગોડા સ્વાદે મધુર ને તૂરા, શીતળ, પિત્તહર, ગ્રાહી, શક્તિપ્રદ,પૌષ્ટિક વગેરે ગુણધર્મો ધરાવે છે. શિંગોડા અપચો, મંદાગ્નિ, થાક, કેલ્શિયમની ઉણપ, અમ્લપિત્ત, સામાન્ય નબળાઈ, સંધિવા, ઝાડા વગેરેમાં ગુણકારી છે.
શિંગોડાના લોટમાંથી અનેક ફરાળી વાનગીઓ બનાવાય છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.