વિનેગર

26 Nov વિનેગર

વિનેગર કે સરકો બનાવવા માટે સફરજન, દ્રાક્ષ, શેરડી કે જવનો ઉપયોગ થાય છે. ફળોના રસમાં યીસ્ટ નાખીને તેનો આથો લાવવામાં આવે છે. આથો ચડી જાય પછી ફળોની શર્કરા આલ્કોહોલમાં રૂપાંતરિત થાય છે અને એક અસિડિક પ્રવાહી બને છે. એ પછી તેમાં ભારોભાર પાણી ઉમેરવામાં આવે છે. એટલે તે ખાવાલાયક વિનેગર બને છે. આવા વિનેગરમાં એસેટિક એસિડ પાંચ ટકાથી વધારે નથી હોતું.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.