લીલી હળદર

26 Nov લીલી હળદર

હળદર ભારતીય મસાલાની શાન માનવામાં આવે છે. ભારતીય ભોજન હળદર વિના અધૂરું છે. સાથે જ હળદરના અનેક સ્વાસ્થ્ય લાભ પણ છે. હળદર મધુપ્રમેહ, મૂત્રમાર્ગ અને ચામડીના રોગો, રક્તવિકાર, બરોળ અને લિવરના રોગો, કમળો, શીળસ, ઉધરસ, શરદી, ગાળાના રોગો વગેરેમાં ખુબજ ફાયદાકારક છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.