લીલી દ્રાક્ષ

26 Nov લીલી દ્રાક્ષ

દ્રાક્ષ એ એક બેરી (ઠળીયા વિનાના રસાળ ફળ) પ્રજાતિનું ફળ છે. દ્રાક્ષને સીધી ખાઈ શકાય છે કે તેમાંથી જામ, રસ, જેલી, વિનેગર, સૂકી દ્રાક્ષ (કિશમિસ) આદિ બનાવી શકાય છે. દ્રાક્ષ સ્વાદે મીઠી અને ખાટી હોય છે. તાસીરે તે ઠંડી, પચવામાં ભારે, સહેજ ચીકણી, મળને સાફ લાવનાર, વાતકર અને પિત્તશામક છે. દ્રાક્ષ પેશાબ સાફ લાવનાર, આંખો માટે સારી, વીર્ય વધારનાર, લોહી બગાડ અને પિત્તપ્રકોપના રોગી માટે સારી છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.