લીલી ચોળી

26 Nov લીલી ચોળી

ચોળીએ કઠોળ વર્ગનો અગત્યનો શાકભાજીનો પાક છે. તમામ કઠોળ પાકોમાં ચોળી અગ્રેસર છે કારણ કે તે પ્રોટીનની ઉણપનો પ્રશ્ન હલ કરવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. લીલી શીંગોમાં પ્રોટીન અને ખનીજ તત્વો, લોહ તત્વ તથા વિટામીન– A પણ વિશેષ પ્રમાણમાં હોય છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.