યીસ્ટ

26 Nov યીસ્ટ

તે એકલ કોષી ફૂગ છે. તે પ્રોટીન અને B વિટામિનનો સમૃદ્ધ સ્ત્રોત છે. મુખ્યત્વે બેકરીની વાનગીઓ બનાવવામાં તેનો ઉપયોગ થાય છે. તે આથો લાવી મિશ્રણ કરાયેલ લોટને ફૂલવવાની ક્રિયા કરે છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.