મીઠો લીમડો

26 Nov મીઠો લીમડો

ખાસ કરીને રસાદાર વ્યંજનોમાં વાપરવામાં આવતાં આ ઝાડનાં પાંદડાંને કઢી લીમડાનાં પત્તા કહેવામાં આવે છે. કેટલાક લોકો તેને મીઠા લીમડાનાં પતા પણ કહે છે. અંગ્રેજીમાં જેને કરી લીવ્સ કહેવાય છે. લીમડાનાં પાંદડાંમાં ફાયબર્સ, આયર્ન, ફોલિકએસિડ, પ્રોટીન, મીનરલ્સ, વિટામિનએ રહેલાં છે, જે યકૃત(લીવર) ની કાર્યક્ષમતા વધારે છે. HDL કે જે હ્રદય માટે સારા પ્રકારનું કોલેસ્ટરોલ કહેવાય છે, તેનો વધારો કરે છે. ખરાબ પ્રકારનું કોલેસ્ટ્રોલ કે જેને LDL કહે છે, તેનો ક્રમશ: ઘટાડો કરે છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.