મિલ્ક પાઉડર

26 Nov મિલ્ક પાઉડર

મિલ્ક પાઉડર એ દૂધને ઉકાળી તેમાથી બનતા માવાને સૂકવીને બનાવવામાં આવે છે. તેમાથી ફરી દૂધ પણ બનાવી શકાય છે. તે ઉપરાંત તેનો ઉપયોગ અનેક વિધ મીઠાઈઓ તેમજ વિવિધ વાનગીઓ બનાવવામાં થાય છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.