મસૂરની દાળ

26 Nov મસૂરની દાળ

મસુર એ એક કઠોળ છે. મસુરનો આકાર બહિર્ગોળાકર કાચ (લેન્સ) જેવો હોવાને કારણે તેને લેન્સ કલીનરીસ કહે છે. મસૂરની દાળ ઈન્સુલિન અને પ્લાઝમા ગ્લુકોઝને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે. તે ઉપરાંત મસુર માનવ શરીને જોઈતા ખાદ્ય લોહતત્ત્વનો ઉત્તમ સ્રોત છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.