મગજતરી

26 Nov મગજતરી

તરબૂચના બીના મિજને મગજતરી કહે છે, કેમ કે એ મીજ ખાવાથી બુદ્ધિ વધે છે. તેનો ઉપયોગ શાકનો ગ્રેવી બાનવવામાં, અમુક મીઠાઈઓમાં તેમજ મુખવાસ તરીકે પણ તેનો વપરાશ થતો આવ્યો છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.