બીજોરું

26 Nov બીજોરું

બીજોરું લીંબુની જાતનું જ છે. બીજોરું સ્વાદિષ્ટ, ખાટું, ગરમ, અગ્નિને પ્રદીપ્ત કરનાર, પચવામાં હળવું, રક્તપિત્ત નાશક છે. તેનો રસ અત્યંત ખાટો, પથ્યકર, રુચિકારક અને પિત્તશામક છે. એનું શરબત જીભ અને કંઠની શુદ્ધિ કરે છે. એનો મુરબ્બો સમગ્ર પાચનતંત્ર અને હ્રદય માટે હિતાવહ છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.