બદામ

26 Nov બદામ

બદામ હાટૅ એટેકનું જોખમ ઘટાડે છે.બદામ ધમનીની દિવાલોને નુકસાનથી સુરક્ષિત કરે છે. બદામ મજબૂત હાડકા અને દાંત બનાવવામાં મદદ કરે છે. બદામ ચેતાતંત્રને પોષણ પુરુ પાડે છે.બદામ મગજના સારા કાયૅને પ્રદાન કરવામાં મદદ કરે છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.