ફુદીના

26 Nov ફુદીના

ફુદીનો એ મેન્થા કુળની બારમાસી, સુગંધીદાર વનસ્પતિ છે. ઘરમાં ચા, ચટણી કે ખાવામાં પ્રયોગમાં લેવાતો ફુદીનો બારેમાસ મળે છે. સુગંધિત લીલા પર્ણ ધરાવતા ફુદીનાનો ઉપયોગ ભોજનમાં જ નહીં પણ એક ઔષધિના રૂપમાં પણ કરી શકાય છે. ફુદીનાનો તાજો રસ ક્ષય રોગ, અસ્થમા અને વિવિધ પ્રકારના શ્વાસના રોગોમાં બહુ લાભદાયક છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.