પાન

26 Nov પાન

નગરવેલના પાનમાં કાથો તથા ચૂનો લગાડી તેમાં વિવિધ મુખવાસ જેવા કે સોપારી, વરિયાળી, ધાણાદાળ, ગુલકંદ, ટૂટીફ્રૂટી આદિ નાખીને બનાવવામાં આવે તેને પણ કે પાનબીડું કહેવામાં આવે છે. ભારતમાં મુખ્યત્વે જમ્યા બાદ લોકો આનો માઉથ ફ્રેશનર તરીકે ઉપયોગ કરે છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.