પંજાસાલમ

26 Nov પંજાસાલમ

સાલમ પંજા આકારનું હોવાથી તેને ‘પંજાસાલમ’ પણ કહેવાય છે, જે ઔષધીય ગુણોમાં ઉત્તમ ગણાય છે. સંસ્કૃતમાં સાલમનું ‘પીયૂષોત્થ’ નામ છે, જેનો અર્થ થાય અમૃતમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું. સાલમ સ્વાદમાં મધુર, એની તાસીર શીતળ, પચ્ચા પછી મધુર ભાવમાં પરિણમે છે. આ સિવાય તે જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત કરનાર, શરીરને પુષ્ટ કરનાર, પિત્તના રોગોમાં દાહ મટાડનાર છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.