ટીંડોરા

26 Nov ટીંડોરા

ટીંડોરા એક શાકભાજી છે. જે વેલામાં ઉગે છે. તેનું શાક તેમજ સંભારો બનાવવામાં આવે છે. ટિંડોરાની અંદર ભરપૂર માત્રામાં ફાઈબર હોય છે. જે શરીરમાં પાચનની ક્રિયાને બરાબર કાર્યરત રાખે છે. તેની અંદર બીટા કેરેલીન હોય છે જે હાર્ટના રોગો ને રોકવા ખુબજ મહત્વનું છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.