જાવંત્રી

26 Nov જાવંત્રી

જાયફળ પાકે ત્યારે તેની ઉપરની છાલ ફાટી જાય છે અને અંદરના બીને વીંટાઈ રહેલ લાલ જર્દ રંગની જાળીદાર છાલ નજરે પડે છે. જાવંત્રી મસાલામાં વપરાય છે. આયુર્વેદ પ્રમાણે આ જાવંત્રી સ્વાદમાં કડવી અને તીખી, પચવામાં હળવી, સુગંધીદાર, રુચિકર, પાચક, સૌંદર્યવર્ધક, પીડાશામક છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.