ચોળા

26 Nov ચોળા

ચોળા કે જે બ્લેક-આઈ પીસ કે કાઉ પીસ તરીકે ઓળખાય છે. જે ફાઈબર અને પ્રોટીનનો ભરપૂર સ્ત્રોત છે. ચોળા વજન ઘટાડવામાં મદદરૂપ નીવડે છે. તેમજ બ્લડ પ્રેસરને નિયમના કરવામાં અને ડાયાબિટીઝના દર્દીઓ માટે ઉપયોગી છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.