ચાટ મસાલો

26 Nov ચાટ મસાલો

ચાટ મસાલો એ વિવિધ મસાલાઓને મિશ્ર કરી બનાવવામાં આવતો એક મસાલો છે. જેમાં ભારતીય રસોડામાં ઉપલબ્ધ એવા સૂકા ધાણા, જીરું, મરી, સંચળ, આમચૂર પાઉડર આદીનો ઉપયોગ થાય છે. તેને તમે લાંબા સમય સુધી રાખી શકો છો અને વિવિધ ચાટ વાનગીઓ, છાસ તેમજ ફ્રૂટમાં ઉપરથી છંટકાવ કરીને વાપરી શકો છો.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.