ચકોતરાં

26 Nov ચકોતરાં

ચકોતરું સાઇટ્રસ પ્રજાતિનું એક અતિ ખટાસ ધરાવતું ફ્રૂટ છે. તેની બહારની છાલ પીળા કે કેસરી કલરર્ની હોય છે અને અંદરનો ગર્ભ સફેદ, ગુલાબી કે લાલ હોય છે. ચકોતરામાં એન્ટિઓક્સિડ્ન્ટ ભરપૂર પ્રમાણમા મળી આવે છે જે લિવરમાં ચડેલા સોઝને દૂર કરે છે અને કુદરતી સુરક્ષા આપે છે

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.