ગુંદર

26 Nov ગુંદર

કેટલાક ઝાડ અને છોડમાંથી એક ચીકણું સ્ત્રાવ થાય છે જે સૂકાઈ જાય તો તે ભૂખરો અને કડક થઈ જાય છે. આ સૂકાઈ ગયેલા સ્રાવને ગુંદર કહેવામાં આવે છે. ગુંદર શીતળ અને પૌષ્ટિક હોય છે અને ઔષધીય ગુણોથી ભરપૂર હોય છે. અનેક વાનગીઓ ઉપરાંત દવા, ગોળી કે વટી બનાવવામાં પણ ગુંદરનો ઉપયોગ થાય છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.